మలయత్తూర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/3
మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి మార్నింగ్ మాస్ ని హాజరవుతున్న స్థానికులు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/3
మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి, ప్రధాన ప్రవేశం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/3
మలయట్టూర్ ఫోటోలు, మలయట్టూర్ చర్చి మార్నింగ్ మాస్ ని హాజరవుతున్న స్థానికులు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org