తంజావూరుపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/15
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, టెంపుల్ మరియు దాని పరిసరాలు
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/15
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదేస్వర టెంపుల్, సుబ్రమణ్య టెంపుల్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/15
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్,ఒక పూర్తి దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/15
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, నంది.
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/15
తంజావూర్ ఫోటోలు, బ్రిహదీస్వర టెంపుల్, గణపతి టెంపుల్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org