తౌబాల్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
తౌబాల్ ఫోటోలు, కాక చింగ్ మార్కెట్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/2
తౌబాల్ ఫోటోలు, ఖోంగ్ జాం వార్ స్మారకం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org