ఉదయపూర్ - త్రిపురపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/4
ఉదయపూర్ త్రిపుర ఫోటోలు, నజురాల్ గ్రంతగర్ నిర్మాణం
Photo Courtesy : tripuratourism.nic.in
2/4
ఉదయపూర్ త్రిపుర ఫోటోలు, భువనేశ్వరి టెంపుల్, టెంపుల్ దృశ్యం
Photo Courtesy : tripuratourism.nic.in
3/4
ఉదయపూర్ త్రిపుర ఫోటోలు, కళ్యాణ్ సాగర్, లేక్ దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/4
ఉదయపూర్ త్రిపుర ఫోటోలు, త్రిపుర సుందరి టెంపుల్, టెంపుల్ చిత్రం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org