అలీఘర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/6
ఆలీగర్ ఫోటోలు, ఆలీగర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ, విక్టోరియా గేటు
Photo Courtesy :
2/6
ఆలీగర్ ఫోటోలు, ఆలీగర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ
Photo Courtesy :
3/6
ఆలీగర్ ఫోటోలు, జామ మసీద్,
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/6
ఆలీగర్ ఫోటోలు, ఆలీగర్ కోట, ప్రధాన ఆకర్షణ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/6
ఆలీగర్ ఫోటోలు, ఆలీగర్ కోట, కోట సరిహద్దు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org