గోరఖ్ పూర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/3
గోరఖ్పూర్ ఫోటోలు, కుష్మి ఫారెస్ట్, దట్టమైన పచని అడవి
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/3
గోరఖ్పూర్ ఫోటోలు, గీతా వాటిక, ప్రకాశవంతమైన టెంపుల్
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/3
గోరఖ్పూర్ ఫోటోలు, గోరక్ నాథ్ టెంపుల్, గోరక్ బాబా
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org