గువహతిపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/19
గౌహతి ఫోటోలు, మానస్ నేషనల్ పార్క్, పార్క్ ప్రవేశం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/19
గౌహతి ఫోటోలు,మానస్ నేషనల్ పార్క్, ఒక పక్షి చిత్రం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/19
గౌహతి ఫోటోలు, మానస్ నేషనల్ పార్క్, పర్వత దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/19
గౌహతి ఫోటోలు, పోబితోర వైల్డ్ లైఫ్ సంక్చురి, ఏనుగు సవారీ లో ఒక టూరిస్ట్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/19
గౌహతి ఫోటోలు, పోబితోర వైల్డ్ లైఫ్ సంక్చురి, ఒక రీనో దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org