జోర్హాట్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/10
జోర్హాట్ ఫోటోలు, దేకియఖోవ నం ఘర్ బర్నామ్ఘర్ ప్రవేశం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/10
జోర్హాట్ ఫోటోలు, దేకియ ఖోవ నం ఘర్, పెద్ద గేటు
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/10
జోర్హాట్ ఫోటోలు, సిన్నమోర టీ ఎస్టేట్ , ఒక సుందర దృశ్యం
Photo Courtesy : jorhat.nic.in
4/10
జోర్హాట్ ఫోటోలు, లచిట్ బోర్ఫుఖాన్స్ మైదాం, విగ్రహం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/10
జోర్హాట్ ఫోటోలు, లచిట్ బోర్ఫుఖాన్స్ మైదాం, రెడ్ బిల్డింగ్
Photo Courtesy : en.wikipedia.org