రాఫ్టింగ్, కీలాంగ్

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేకమంది జలక్రీడల ప్రేమికులను కీలాంగ్ లోని రాఫ్టింగ్ క్రీడ ఆకర్షిస్తుంది. దార్చా – జిస్పా మార్గం, కీలాంగ్-లెహ్ రోడ్డులో గేమురే మార్గం ప్రసిద్ధ రాఫ్టింగ్ మార్గాలు.

Please Wait while comments are loading...