మౌంట్ అబుపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/12
మౌంట్ అబు ఫొటోలు, సాయం వేళ అరుణ కాంతుల సూర్యాస్తమయం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/12
మౌంట్ అబు ఫొటోలు, అరుణ కాంతుల సూర్యాస్తమయం,
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/12
మౌంట్ అబు ఫొటోలు, బ్రహ్మ కుమారీల ఆధ్యాత్మిక విశ్వ విద్యాలయం, ఓం శాంతి భవనం
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/12
మౌంట్ అబు ఫొటోలు, బ్రహ్మ కుమారీల ఆధ్యాత్మిక విశ్వ విద్యాలయం, రాధా క్రిష్ణులు
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/12
మౌంట్ అబు ఫొటోలు, కప్ప ఆకార రాయి
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org