ముంబైపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/25
Mumbai photos, Siddhi Vinayak Mandir - Ganesh Idol
Photo Courtesy : www.siddhivinayak.org
2/25
ముంబై ఫొటోలు - ఫ్యాషన్ వీధి
Photo Courtesy : Wikipedia
3/25
ముంబై ఫొటోలు, ఫ్యాషన్ స్ట్రీట్ - జనాలతో నిండిన వీధులు
Photo Courtesy : Wikipedia
4/25
ముంబై ఫొటోలు, బ్యాండ్ స్టాండ్ - తాటి చెట్ల వరుస
Photo Courtesy : Wikipedia
5/25
ముంబై ఫొటోలు, బ్యాండ్ స్టాండ్ - ఒక సాయంత్రంలో
Photo Courtesy : Wikipedia