సరిస్కపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/4
సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్, ముందు భాగం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/4
సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్,అందమైన ప్యాలెస్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/4
సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్,సమీపం నుండి
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/4
సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్, ప్రశాంతమైన వీధి
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org