వెగేటర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/8
గోవా ఫొటోలు - ఛపోరా కోట
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/8
గోవా ఫొటోలు -ఛపోరా లోపలి భాగం
Photo Courtesy : commons.wikimedia
3/8
గోవా ఫొటోలు - ఛపోరా కోట ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశం
Photo Courtesy : commons.wikimedia
4/8
గోవా ఫొటోలు, వెగేటర్ బీచ్
Photo Courtesy : Wikipedia
5/8
గోవా ఫొటోలు, వెగేటర్ బీచ్
Photo Courtesy : commons.wikimedia