ఫతేపూర్ సిక్రిపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/15
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా,క్రింది దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/15
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా, సమీప దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/15
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు,బులంద్ దర్వాజా, వెలుపలి దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/15
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్,టవర్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/15
ఫతేపూర్ సిక్రీ ఫోటోలు, పాంచ్ మహల్, పూర్తి నిర్మాణం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org