ఖజురహోపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/115
ఖజురాహో ఫోటోలు, పురావస్తు మ్యూజియం, పూర్తి నిర్మాణం
Photo Courtesy : asi.nic.in
2/115
ఖజురాహో ఫోటోలు, పురావస్తు మ్యూజియం, ఫ్లూట్ వాయిద్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/115
ఖజురాహో ఫోటోలు, చట్టుర్భుజ్ టెంపుల్, శివుడి విగ్రహం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/115
ఖజురాహో ఫోటోలు, చతుర్భుజ్ టెంపుల్, గంగ మరియు యమునా దేవి విగ్రహాలు
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/115
ఖజురాహో ఫోటోలు, చతుర్భుజ్ టెంపుల్, గంగా దేవి
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org