కోణార్క్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/22
కోణార్క్ ఫోటోలు, పురావస్తు మ్యూజియం వెలుపలి భాగం
Photo Courtesy : konarkmuseum.com
2/22
కోణార్క్ ఫోటోలు, మ్యూజియం లోపలి భాగం
Photo Courtesy : konarkmuseum.com
3/22
కోణార్క్ ఫోటోలు, రామచండి ప్రసిద్ధ పిక్నిక్ స్పాట్
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/22
కోణార్క్ ఫోటో లు, రామచండి, టెంపుల్ దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/22
కొనర్క్క్ ఫోటోలు, రామచండి, గేటు దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org