తిరుచుజి, మధురై

తిరుచుజి మదురై సమీపం లో ఒక గ్రామం. ఈ ప్రదేశం శ్రీ రమణ మహర్షి పుట్టిన ప్రదేశం. ఈయన ఇండియాలో 20 వ శతాబ్దంలో బాగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. ఈయన పేరుతో ఇక్కడ శ్రీ రమణ ఆశ్రమం కలదు.

ఈ విలేజ్ లో శివుడి టెంపుల్ కూడా కలదు. ప్రశాంత వాతావరణం కోరే వారికి , అధ్యాత్మికులకు ఈ ప్రదేశం బాగుంతుంది.

Please Wait while comments are loading...