పన్హాలా హిల్ స్టేషన్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/9
పన్హాలా ఫొటోలు, సజ్జా కోఠి చెక్కిన స్తంభం
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/9
పన్హాలా ఫొటోలు, తీన్ దర్వాజా ఆర్చి
Photo Courtesy : commons.wikimedia
3/9
పన్హాల ఫొటోలు, అంబర్ ఖాన్ కోట
Photo Courtesy : Attribution : Ankur P
4/9
పన్హాలా ఫొటోలు, తీన్ దర్వాజా చెక్కిన రాళ్ళు
Photo Courtesy : Attribution : Iampurav
5/9
పన్హాలా ఫొటోలు, తీన్ దర్వాజా చిత్రం
Photo Courtesy : Attribution : Iampurav