అల్మోరపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/2
అల్మోర ఫోటోలు, బింసర్ నీలి రంగులు
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/2
అల్మోర ఫోటోలు, నందా దేవి టెంపుల్, అందమైన దృశ్యం
Photo Courtesy : commons.wikimedia