అల్వార్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/5
అజ్మీర్ ఫొటోలు, బాలా ఖిల్లా కోట దూరం నుండి
Photo Courtesy : www.alwar.nic.in
2/5
అల్వార్ ఫొటోలు, అందమైన సాగర్ సరస్సు
Photo Courtesy : www.alwar.nic.in
3/5
అల్వార్ ఫొటోలు, మూసి మహారాణి కి ఛత్రి , కళాత్మక కట్టడం
Photo Courtesy : www.alwar.nic.in
4/5
అల్వార్ ఫొటోలు, సిటీ ప్యాలెస్
Photo Courtesy : www.alwar.nic.in
5/5
అల్వార్ ఫొటోలు, బాలా ఖిల్లా
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org