నార్నాల్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/7
నర్నౌల్ ఫోటోలు, దోసి హిల్, చంద్ర కూప్ దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/7
నర్నౌల్ ఫోటోలు,దోసి హిల్,వెడల్పు మెట్లు
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/7
నర్నౌల్ ఫోటోలు, దోసి హిల్, శివ కుండ్ కాంప్లెక్స్ దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/7
నర్నౌల్ ఫోటోలు, దోసి హిల్, హిల్ దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/7
నర్నౌల్ ఫోటోలు,జల మహల్, పక్క దృశ్యం
Photo Courtesy : archaeologyharyana.nic.in