శిబ సాగర్పర్యాటక ప్రదేశాలు

1/7
శిబ సాగర్ ఫోటోలు, పాణి దైహింగ్ బర్డ్ సంక్చురి, పక్షులు
Photo Courtesy : www.assamtourism.org
2/7
శిబ సాగర్ ఫోటోలు,కరెంగ్ ఘర్, ఒక దూర దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/7
శిబ సాగర్ ఫోటోలు, కరెంగ్ ఘర్, కరెంగ్ ఘర్పక్క దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/7
శిబ సాగర్ ఫోటోలు, సివదోల్, శివదోల్ టెంపుల్ సిబా సాగర్ వద్ద
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/7
శిబ సాగర్ ఫోటోలు, తలాతాల్ ఘర్ తోట దృశ్యం
Photo Courtesy : en.wikipedia.org